پرداخت 223 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون طی شش ماه در بانک کشاورزی استان کرمان

شعب بانک کشاورزی در استان کرمان طی شش ماهه اول سال 96  مبلغ 223 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیر بخش های مکانیزاسیون پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کرمان این میزان تسهیلات به  192 نفر متقاضی پرداخت شده است .