پرداخت 90میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز مبلغ 90میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز، این میزان تسهیلات در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی پرداخت شد.