پرداخت 452 میلیاردریال تسهیلات باغداری توسط بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی

شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی درشش ماهه نخست سال جاری بالغ بر452میلیارد ریال تسهیلات  برای طرح های باغداری اعم از کاشت وبرداشت مرکبات پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی تسهیلات فوق درقالب  تسهیلات خرد وکلان وسرمایه درگردش کوتاه مدت وبلند مدت  ازمنابع داخلی بانک به 4289نفر پرداخت شد.

 

 

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت