طراحی سایت

اخبار و رویدادها

22
پرداخت 452 ميلياردريال تسهيلات باغداری توسط بانك كشاورزي استان آذربايجان شرقي

شعب بانك كشاورزي استان آذربايجان شرقي درشش ماهه نخست سال جاري بالغ بر452ميليارد ريال تسهیلات  براي طرح هاي باغداري اعم از كاشت وبرداشت مركبات پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان آذربايجان شرقي تسهيلات فوق درقالب  تسهيلات خرد وكلان وسرمايه درگردش كوتاه مدت وبلند مدت  ازمنابع داخلي بانك به 4289نفر پرداخت شد.

 

 

کد خبر: 13899