پرداخت بیش از 939 میلیارد ریال تسهیلات به خسارت دیدگان ناشی از برف و یخبندان و سرمازدگی سال 1395 توسط بانک کشاورزی استان مازندران

شعب بانک کشاورزی استان مازندران، از ابتدای سال 1396، مبلغ939 میلیارد و 150 میلیون ریال تسهیلات به خسارت دیدگان ناشی از برف و یخبندان و سرمازدگی سال 1395 پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران، این میزان تسهیلات به 14060 نفر متقاضی پرداخت شد.