پرداخت بیش از 939 میلیارد ریال تسهیلات به خسارت دیدگان ناشی از برف و یخبندان و سرمازدگی سال 1395 توسط بانک کشاورزی استان مازندران

شعب بانک کشاورزی استان مازندران، از ابتدای سال 1396، مبلغ939 میلیارد و 150 میلیون ریال تسهیلات به خسارت دیدگان ناشی از برف و یخبندان و سرمازدگی سال 1395 پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران، این میزان تسهیلات به 14060 نفر متقاضی پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت