پرداخت بیش از 382 میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش صنایع تبدیلی به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک کشاورزی استان مازندران

شعب بانک کشاورزی در استان مازندران، از ابتدای سال 1396،  مبلغ 382 میلیارد و 40میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش صنایع تبدیلی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران، این میزان تسهیلات به 675 نفرمتقاضی پرداخت شد.