پرداخت بیش از80 میلیارد ریال تسهیلات تامین مالی به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و زودبازده توسط بانک کشاورزی استان مازندران

شعب بانک کشاورزی استان مازندران، از ابتدای سال 1396، مبلغ 80 میلیارد و 635میلیون ریال تسهیلات تامین مالی به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی وزودبازده پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان مازندران، این میزان تسهیلات به 48 نفر از واجدان شرایط پرداخت شده است.