7 میلیون قطعه طیور در استان البرز تحت پوشش بیمه کشاورزی قرارگرفتند

هفت میلیون قطعه طیور در سال زراعی 96-95  در استان البرزتحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز این تعداد طیورتوسط  315بیمه گذار تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قرار گرفتند.

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت