طراحی سایت

پرداخت 323میلیارد ریال تسهیلات تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و توسط بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین طی نه ماه سال جاری مبلغ 323 میلیارد ریال تسهیلات تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی وزودبازده پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان قزوین، این میزان تسهیلات به 109 نفر از واجدان شرایط پرداخت شده است.