پرداخت 323میلیارد ریال تسهیلات تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و توسط بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین طی نه ماه سال جاری مبلغ 323 میلیارد ریال تسهیلات تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی وزودبازده پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان قزوین، این میزان تسهیلات به 109 نفر از واجدان شرایط پرداخت شده است.

قالب دلخواه شما
اندازه اسکین
اندازه فونت