پرداخت بیش از 600میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی توسط بانک کشاورزی استان سمنان

شعب بانک کشاورزی استان سمنان ،تا پایان دی سال جاری مبلغ 600میلیارد   ریال تسهیلات ،به متقاضیان  مسکن روستایی پرداخت کردند  .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سمنان ،این میزان تسهیلات به تعداد 484نفر  از متقاضیان مشمول پرداخت شده است .

قالب دلخواه شما