صدور بیش از 97 میلیارد ریال ضمانتنامه توسط بانک کشاورزی استان قزوین

شعب بانک کشاورزی استان قزوین در سال 1396بیش از 97میلیارد ریال ضمانتنامه برای فعالان بخش های مختلف اقتصادی صادر کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین ،این مبلغ  ضمانتنامه برای تعداد 198نفر از متقاضیان صادر شد.

قالب دلخواه شما