پرداخت 2944 میلیارد ریال تسهیلات بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر تا پایان اسفند ماه 96 مبلغ 2944 میلیارد تسهیلات  به متقاضیان  زیر بخش کشاورزی پرداخت کردند .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 5311 نفر از  متقاضیان پرداخت شده است .

 

قالب دلخواه شما