طراحی سایت

اخبار و رویدادها

26
پرداخت بیش از 783میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش صنایع تبدیلی به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک کشاورزی استان مازندران

شعب بانک کشاورزي استان مازندران در سال 1396،  مبلغ 783میلیارد و 656میلیون ریال به متقاضیان زیربخش صنایع تبدیلی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران، این میزان تسهيلات به 980نفرمتقاضی پرداخت شد.

کد خبر: 14685