پرداخت بیش از 48میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی دربانک کشاورزی استان سمنان

شعب بانک کشاورزی استان سمنان از محل اعتبار صندوق توسعه ملی   مبلغ 48 میلیارد  و 631میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان و مجریان طرح های کشاورزی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سمنان ، این میزان تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به بیش از14 نفر متقاضی پرداخت شد.

قالب دلخواه شما