طراحی سایت

کارت های مهر گستر

کارت مهر گستر:

كارت مهر گستر به نام متقاضيان صادر مي شود ، با استفاده از كارت مهر گستر مي توانيد از كليه خدمات كانال هاي ارتباطي نظير دستگاه‌هاي خودپرداز، پايانه‌هاي فروش، تلفنبانك، اينترنت‌بانك، همراه بانك ، كيوسك‌هاي بانكي وشعب يكپارچه بانك كشاورزي بهره مند شويد.

کارت تاك( نوجوان مهرگستر):

كارت مهرگستر نوجوان به نام متقاضيان نوجوان، براي سنين 11 تا 15 سال با رعايت مقررات صادر و تحويل ولي يا قيم مي‌نمايد. حساب اصلي كارت مهرگستر نوجوان ، حساب‌ سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت تاك(تأمين آينده كودكان) مي باشد. براي كارت مهرگستر نوجوان امكان برداشت روزانه به مبلغ 1.000.000 ريال از دستگاه‌هاي خودپرداز يا خريد و يا انتقال وجه در نظر گرفته شده است .

کارت جوان مهرگستر:

اين كارت براي جواناني كه در سنين 15 الي 29 سال قراردارند، درنظر گرفته شده است.

کارت خريدمهرگستر (بن كارت):

اين نوع کارت براي خريدهاي غيرنقدي به نام متقاضيان و به صورت انفرادي یا به صورت گروهي با مبالغ مختلف براي پرسنل سازمان‌ها وشرکت‌ها و ...صادر مي‌شود. کارت خريد مهر گستر غيراز قابليت پرداخت نقدي و انتقال وجه، تمامي مزاياي کارت‌هاي مهرگستر بانك كشاورزي را در بهره‌گيري از امكانات كانال‌هاي ارتباطي الكترونيك دارا مي باشد.