طراحی سایت

کارت ساتا

اين نوع كارت براي بازنشستگان نيروي مسلح به منظور دريافت حقوق و مزايايشان صادر مي شود همچنين امكان بارگذاري نرم افزار (طرح منزلت) در قسمت هوشمند كارت وجود دارد.صدور مجدد اين كارت ها فقط از طريق مراجعه به سازمان مربوطه امكان پذير مي باشد.