طراحی سایت

طرح‌ بانوی ایرانی

یکی از ضرورتهاي مهم زندگي زنان در جامعه ، آشنايي با خدمات متنوع بانكي و استفاده از تسهيلات آن است زيرا آشنايي كامل با اين خدمات و دسترسي آسان تر زنان به منابع اعتباري به معناي دسترسي كامل خانواده به رفاه بيشتر خواهد بود. تلاش بانك كشاورزي در اين سال ها اين بوده است كه تمام زنان شهري و روستايي ، به اين منابع دسترسي داشته و در فعاليتهاي اقتصادي سهيم و شريك باشند. يكي از اين خدمات طرح «بانوی ایرانی» است که با هدف گسترش اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی لازم برای زنان،کمک به اقشار آسیب‌پذیر و فقرزدایی از جامعه زنان کشور ، آشنايی زنان شهری و روستایی با فعالیت‌های بانکی و تشویق آنها برای سپرده‌گذاری و پس‌انداز و به طور کلی بانك پذیر کردن آنان  طراحی شده است .


همه بانوان با مراجعه به شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور می توانند ضمن افتتاح «حساب سپرده سرمایه گذاری (1%) بانوی ایرانی» از مزایای این حساب که شامل دریافت تسهیلات مرابحه با نرخ سود ویژه است ( به شرح جدول ذیل) بهره مند شوند.
 

ردیف

مدت سپرده گذاری

نسبت وام به سپرده

مدت بازپرداخت

نرخ تسهیلات

1

یک ماه

 50 درصد مبلغ سپرده گذاری

6 ماهه

18%

2

چهار ماه

70 درصد مبلغ سپرده گذاری

12 ماهه

14%

3

چهار ماه

50 درصد مبلغ سپرده گذاری

24 ماهه

14%

4

چهار ماه

85 درصد مبلغ سپرده گذاری

12 ماهه

15%