طراحی سایت

اولويت های پژوهشی پايان نامه ها

بانك كشاورزي همانند ديگر نهادهاي دولتي، با هدف بهره‌مندي از توانمندي‌هاي علمي دانشجويان و هدايت نظام‌مند پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تکميلي در جهت تأمين بخشي از نيازهاي پژوهشي و اولويت‌هاي بانك اقدام به حمايت مالي و يا اطلاعاتي از پايان‌نامه هاي مقاطع ارشد و دكتري نموده است. در اين راستا دانشجويان مي‌توانند با انتخاب يكي از عناوين اولويت‌هاي پژوهشي پايان‌نامه‌ها به شرح ذيل، طرحنامه‌هاي مربوطه را از طريق سامانه طرح‌هاي پژوهشي به مركز پژوهش‌های کاربردی  ارسال نمايند. 

 

حوزه مشتريان و بانكداري عمومي
رديف عنوان
1 پيش‌بيني وضعيت آينده صنعت بانكداري در ايران مبتني بر رويكرد آينده‌پژوهي (پايان نامه دكتري)
2 اجراي مديريت تجربه مشتري (CEM) در بانک کشاورزی (مطالعه و بررسي، ضرورت و الزامات)
3 استقرار بانکداری مجازی در بانک کشاورزی (مطالعه و بررسي، ضرورت و الزامات)
4 تاثير هوش هيجاني بر افزايش فروش انواع خدمات بانك
5 نقش ویژگی های فرهنگی مناطق مختلف کشور در پذیرش انواع خدمات بانکی
6 تاثیر بازاریابی حسی بر تصمیمات مشتری

 

حوزه اعتبارات و بانكداري شركتي
رديف عنوان
1 بررسي زنجيره عرضه شيلات و آبزيان و ارائه راهكارهاي حضور بانك در آن
2 ارائه راهكارهاي سنجش تاثير معيارهاي توسعه پايدار محيط زيست در ارزيابي طرحهاي كشاورزي براي پرداخت تسهيلات
3 بررسي تاثير تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي بر صادرات محصولات كشاورزي
4 بررسي و ارائه راه‌حل بهينه تخصيص تسهيلات بانكي با توجه به بحران آب
5 تبيين نقش اعتبارسنجي مشتريان در كاهش مطالبات غير جاري در بانك كشاورزي
6 طراحي مدل تركيب بهينه پورتفوي اعتبارات بانك كشاورزي
7 شناسايي و اولويت بندي ريسك هاي پروژه هاي مرتبط با فعاليت هاي بخش كشاورزي
8 تبيين نقش بانك كشاورزي در فقرزدايي و افزايش درآمد روستاييان
9 تأثير اعتبارات بانك بر ارزش افزوده بخش كشاورزي
10 بررسي رفتار مشتريان بانك در بازپرداخت تسهيلات پراختي و ارائه راهكارهاي مناسب

 

حوزه مالي و پشتيباني
رديف عنوان
1 بررسي راهكارهاي نظارت، كنترل و كاهش هزينه‌هاي كارگزاران بخش خصوصي صندوق بيمه كشاورزان در استان ...
2 شناسايي راهكارهاي افزايش درآمدهاي غيرمشاع بانك نسبت به كل درآمدها
3 بررسي و شناسايي تركيب بهينه‌ي منابع (سپرده‌ها) و مصارف (تسهيلات) بانك كشاورزي در استان ...
4 طراحي مدل مناسب اندازه گيري و پيش بيني ريسك نقدينگي در بانك كشاورزي
5 مطالعه تطبيقي مدلهاي مناسب كنترل و مديريت نقدينگي بر پايه مبادلات الكترونيكي در بانكداري نوين
6 بررسي ميزان تاثير خدمات بانكداري الكترونيكي در افزايش منابع و درآمدهاي كارمزدي بانك (مطالعه موردي پايانه هاي فروش)

 

حوزه نظارت و بازرسي
رديف عنوان
1 مطالعه تطبيقي نظام‌هاي بازرسي و حسابرسي از راه دور در بانک‌هاي پيشرو دنيا

 

حوزه مديريت
رديف عنوان
1 شناسايي مؤسسات و اتحاديه‌هاي فعال در بخش كشاورزي به تفكيك قاره‌اي و پتانسيل‌هاي موجود به منظور انجام همكاري‌هاي مشترك بانك و مؤسسات مورد اشاره
2 ارزيابي اثربخشي فعاليتهاي حوزه روابط عمومي و ارتقاء نقش آن در ايجاد ارتباطات و ايجاد همدلي سازماني
3 شناسايي ظرفيتهاي موجود در جامعه براي ايفاي نقش و مسئوليت اجتماعي بانك

 

بين حوزه‌اي
رديف عنوان
1 ارائه الگوي مناسب مديريت ريسك عملياتي در بانك كشاورزي
2 بررسي كفايت و ارائه الگوي بازمهندسي فرايندهاي عملياتي در بانك كشاورزي