بانک فلاحتی و صنعتی(1312)

 • پیشنهاد تأسیس بانک فلاحتی و صنعتی ایران به هیئت وزیران
 • تدوین قانون اجازه تأسیس بانک فلاحتی و صنعتی توسط هیئت وزیران و تصویب نهایی آن توسط مجلس شورای ملی
 • آغاز به کار بانک فلاحتی و صنعتی در تاریخ 21-3-1312
 • تشکیل نخستین مجمع عمومی بانک فلاحتی و صنعتی

بانک کشاورزی و پیشه و هنر(1318)

 • تغییر اساسنامه بانک در اواخر سال 1318
 • تغییر نام بانک فلاحتی و صنعتی به بانک کشاورزی و پیشه و هنر

بانک کشاورزی ایران (1332)

 • تغییر نام بانک کشاورزی و پیشه و هنر به بانک کشاورزی ایران
 • احداث ساختمان مرکزی سابق بانک طی مدت 3 سال توسط مهندسان ایرانی
 • آغاز به کار بانک فلاحتی و صنعتی در تاریخ 25-4-1332

بانک اعتبارات کشاورزی و عمران و روستایی ایران (1342)

 • تغییر نام بانک کشاورزی ایران به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران
 • تغییر نام بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی به بانک کشاورزی در سال 1345
 • تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران درسال 1345

بانک تعاون کشاورزی ایران (1348)

 • تصویب قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران
 • تغییر نام بانک کشاورزی ایران به بانک تعاون کشاورزی ایران
 • تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران به بانک توسعه کشاورزی ایران

بانک کشاورزی ایران (1358)

 • ادغام دو بانک تعاون کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی
قالب دلخواه شما