اولویت های راهبردی بانک در سال 1398

 

 1. حمایت مالی از طرح های اولویت دار بخش کشاورزی
 2. بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سرمایه بانک
 3. افزایش درآمدهای غیر مشاع
 4. كنترل هزينه ها و بهبود عملكرد مالي
 5. توازن منابع و مصارف
 6. کاهش مطالبات غیر جاری و دستیابی به ریسک اعتباری 10 درصد
 7. بهینه سازی شبکه شعب  با هدف تعیین تکلیف شعب کم بازده و زیان ده
 8. بهبود تركيب سپرده های بانک با تاکید بر کاهش بهای تمام شده منابع
 9. واگذاري شركتها و اموال مازاد
 10. توسعه سامانه های ارائه خدمت به مشتریان حقوقی و شرکت ها(توسعه محصول/خدمت بانکداری شرکتی)
 11. سیستمی کردن فرآیندهای انجام امور مشتریان
 12. جهت دهی تبلیغات بانک به سمت شبکه های مجازی و اجتماعی
 13. توسعه بسترهای بانکداری باز و حمایت از فین تک ها
 14. اجرای طرح تحول ديجيتال        
 15. اجراي حاكميت شركتي
قالب دلخواه شما
bki