اولویت های راهبردی بانک در سال 1400

 

 1- پشتیبانی گسترده از تولید در بخش کشاورزی
2- تامین منابع پایدار و ارزانتر
3- تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولید محصولات راهبردی کشاورزی
4- تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بزرگ بخش کشاورزی
5- تامین نقدینگی مورد نیاز اجرای طرح های اولویت دار بخش کشاورزی
6- شناسایی و رفع مشکل طرح های راکد بخش کشاورزی
7- تسریع در واگذاری و راه اندازی مجدد طرح های تملیک شده
8- بررسی و مهندسی مجدد فرایندهای مشکل آفرین
9- ایجاد درآمدهای پایدار
10- کاهش دارایی های منجمد
11- کاهش هزینه ها
12- تقویت جایگاه بانک در نظام بانکی

قالب دلخواه شما