هدف بنیادی (purpose):

رشد درآمد بیشتر و سطح زندگی بالاتر همه مشتریان به ویژه کشاورزان

ارزش ها(values):

  • احترام
  • پاسخگو
  • قابل اعتماد
  • دوستانه

چشم انداز (vision):

خدمت بی نظیر به هر کسی که با ما همراه است

 

اهداف و فعالیت های راهبردی:

 

1. تامین مالی و حمایت از طرح های اولویت دار بخش کشاورزی

2. مدرن سازی کشاورزی و ایجاد افق های جدید در این بخش

3. حرکت در مسیر بانکداری دیجیتال و استفاده از فناوری های نوین

4. کاهش دارایی های غیرمولد 

• واگذاري شركتها و اموال مازاد

• بهینه سازی شبکه شعب  با هدف تعیین تکلیف شعب کم بازده و زیان ده

• کاهش مطالبات غیرجاری

5. بهبود شاخص های مالی بانک

• توازن منابع و مصارف

• كنترل هزينه ها و بهبود عملكرد مالي

• افزایش درآمدهای بانک (مشاع و غیر مشاع) 

• بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سرمایه بانک 

6. چابک سازی و اصلاح فرایندهای کاری جهت تسهیل امور مشتریان و کشاورزان

 

 

قالب دلخواه شما