مبدل پایای گروهی (ACH)

این برنامه برای تبدیل فایل های گروهی با فرمت متنی(Txt) واکسل(Excel) به فایل خروجی XML با فرمت مورد نیاز برنامه مهر گستر و تبدیل شماره حساب مهر گستر به شماره شبا که براساس دستور بانک مرکزی تهیه شده است ، می باشد . بدین منظور لازم است مشتریانی که می خواهند واریز تجمعی داشته باشند فایل های مشابه فایل نمونه ایجاد کرده وخوراک ورودی برنامه تهیه می گردد .

قالب دلخواه شما