خدمت دستور پرداخت بانك كشاورزي

با استفاده از این خدمت، می‌توان با تعریف یک دستور پرداخت، معین کرد که انتقال وجهی از هر یک از حساب‌های سپرده‌ای مشتری به هر حساب سپرده‌ای یا تسهیلاتی دیگر در بانک از جمله حساب‌های خود شخص، با مبلغی معین، به طور مکرر اجرا شود. در این خدمت می توان درخواست کرد که انتقال وجه مورد نظر در دوره‌های معینی، از جمله روزانه (با دوره تناوب 1 روز،7 روز،14روز و28 روز)، ماهانه و پایان ماه (با دوره تناوب 1 ماه تا 12 ماه)، صورت پذیرد. مشتریان با استفاده از این خدمت می‌توانند نسبت به واریزهای منظم نظیر اقساط ماهانه حسابهای تسهیلاتی وآتیه، اجاره بهای منزل یا مکان تجاری، کمک مستمر به موسسات خیریه، انجام پس‌انداز برای خانواده، واریز منظم به حساب فرزندان، استفاده منظم از واریزی‌های یارانه و.... با تعیین اولویت اجرا اقدام کنند. شایان ذکر است این عملیات تا زمان مورد نظر مشتری ادامه پیدا خواهد کرد.

نحوه درخواست:

1.مراجعه به شعبه

2. تکمیل فرم قرارداد برقراری خدمت دستور پرداخت

قالب دلخواه شما