آتیه طلایی

خدمت آتیه طلایی، شامل یک حساب کوتاه مدت عادی و یک حساب بلند مدت است که مشتری می تواند در دوره های مورد نظر خود، مبالغ ثابت یا متغیری را در این طرح سرمایه گذاری کند.

  • در این طرح، مشتری می تواند وجوه مازاد در اختیار خود را(به هر اندازه) در بازه های زمانی دلخواه، در سپرده کوتاه مدت آتیه طلایی سرمایه گذاری کند و از مزایای مدیریت مالی بانک برای این طرح در پایان دوره و سال های متوالی بهره مند شود.
  • این خدمت برای گروه های مختلف مشتریان به ویژه خانواده ها(به منظور سرمایه گذاری برای فرزندان) ، مستمری بگیران، افرادی که خدمات بازنشستگی مناسبی ندارند، سازمان ها، نهادها و موسسات خیریه، کمیته امداد و بهزیستی مناسب است.
  • مزیت خدمت آتیه طلایی، فراهم آوردن امکان سرمایه گذاری مشتریان در دوره های کوتاه مدت  و بهره مندی از ارزش حداکثری ایجاد شده برای مشتری در پایان دوره (بر اساس قوانین جاری بانک مرکزی) است؛ به طوری که بازده متوسط حساب کوتاه مدت آتیه طلایی به صورت تقریبی 13 درصد است.
  • حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب 500000 (پانصدهزار) ریال است.
  • سرمایه گذاری در طرح آتیه طلایی هم به صورت تدریجی و هم یک جا امکان پذیر است.
  • امکان تمدید دوره سرمایه گذاری پس از پایان سال اول، برای چندین دوره متوالی وجود دارد.
  •  
قالب دلخواه شما