« طرح باران» به عنوان یکی از طرح های سپرده ای تسهیلاتی بانک کشاورزی، با هدف تأمین مالی بخش کشاورزی و پاسخگویی به نیاز مشتریان، طراحی شده است.

 -  گروه مشتریان: تمامی مشتریان (فعالین بخش کشاورزی، اصناف، بانوان و ...) می توانند از مزایای این طرح بهره مند گردند.

 - حساب های این طرح: مشتریان می توانند با افتتاح حساب در حساب کوتاه مدت یک درصدی باران یا حساب جاری بدون دسته چک باران، از مزایای این طرح استفاده کنند.

 -  حساب های مذکور قابلیت اتصال به کارت های بانک کشاورزی را دارد.

 -  این طرح در قالب دو طرح باران 1 و باران 2 به شرح ذیل ارائه می گردد:


                   طرح باران 1 ( حساب جاری بدون دسته چک باران/ حساب کوتاه مدت یک درصدی باران)

حداقل مبلغ سپرده گذاری

50 میلیون ریال

حداقل مدت سپرده گذاری

2 ماه

3ماه

4 ماه

ضریب پرداخت تسهیلات

یک برابر میانگین 2 ماهه

یک برابر میانگین 3 ماهه

یک برابر میانگین 4 ماهه

مدت بازپرداخت اقساط

حداکثر 8 ماهه

حداکثر 12 ماهه

حداکثر 24 ماهه

سقف تسهیلات

یک میلیارد ریال

نرخ سود تسهیلات

12 درصد

تضمین تسهیلات

حداقل معادل 20 درصد از مطالبات بانک می بایست وثیقه به صورت سپرده نقدی (از محل سپرده باران) و مابقی آن از ترکیب تضامین در قالب بخشنامه های ابلاغی اخذ شود.


                                        طرح باران 2 ( حساب کوتاه مدت یک درصدی باران )

حداقل مبلغ سپرده گذاری

50 میلیون ریال

حداقل مدت سپرده گذاری

4 ماه

5ماه

6 ماه

ضریب پرداخت تسهیلات

4 برابر میانگین 4 ماهه

4 برابر میانگین 5 ماهه

4 برابر میانگین 6 ماهه

مدت بازپرداخت اقساط

حداکثر 12 ماهه

حداکثر 18 ماهه

حداکثر 24 ماهه

سقف تسهیلات

یک میلیارد ریال

نرخ سود تسهیلات

18 درصد

تضمین تسهیلات

حداقل معادل 25 درصد از مطالبات بانک می بایست وثیقه به صورت سپرده نقدی (از محل سپرده باران) و مابقی آن از ترکیب تضامین در قالب بخشنامه های ابلاغی اخذ شود.

 

قالب دلخواه شما