حساب کوتاه مدت 1% حامی گندم برای مشتریان فعال در بخش گندم به صورت متمرکز افتتاح شده است. 
این حساب متصل به کارت های مشتریان است.
در صورتی که مشتری هیچ نوع کارتی نداشته باشد و متقاضی استفاده از کارت باشد؛ می تواند از طریق شعبه اقدام به صدور کارت بر روی این حساب کند.
در صورت تمایل مشتری به استفاده از این حساب به عنوان پیش فرض برای استفاده در سایر خودپردازها و پایانه های فروش سایر بانک ها می تواند به شعب بانک کشاورزی مراجعه و نسبت به تغییر پیش فرض اقدام کند.

                                                                                                                خدمت تسهیلاتی حامی گندم


نوع حساب

حامی گندم

حامی گندم

نرخ سپرده گذاری

یک درصدی

یک درصدی

حداقل مبلغ سپرده گذاری

50.000.000 ریال

50.000.000 ریال

حداقل مدت سپرده گذاری

2 ماه پس از افتتاح حساب

6 ماه پس از افتتاح حساب

نرخ سود تسهیلات

ده درصد

ده درصد

ضریب پرداخت تسهیلات

یک برابر میانگین 2 ماهه

یک برابر میانگین 6 ماهه

سقف تسهیلات

1.000.000.000 ریال

1.000.000.000 ریال

مدت باز پرداخت و تعداد اقساطی

یک قسطی: حداکثر 3 ماهه

یک قسطی: حداکثر 10 ماه

چند قسطی (ماهیانه): حداکثر 8 ماهه

چند قسطی (ماهیانه): حداکثر 24 ماهه

تضمین تسهیلات

حداقل معادل 20 درصد از مطالبات بانک می بایست وثیقه به صورت سپرده نقدی (از محل سپرده های حامی گندم) و مابقی آن از ترکیب تضامین در قالب بخشنامه های ابلاغی اخذ شود.

قالب دلخواه شما