جشنواره شکوفایی

به منظور ارزش آفرینی برای کودکان ونوجوانان و توسعه و تداوم ارتباط شخصیت برند آب بان با اعضا باشگاه، جشنواره"شکوفایی" بر اساس شرایط زیر برگزار می گردد:

1. مهلت شرکت از تاریخ 1396/12/15 لغایت 1397/4/14( روز قلم) است.

2. جشنواره برای تمامی اعضا باشگاه کودک و نوجوان بانک کشاورزی است.

3. افزایش امتیاز توسط جدول امتیازی موجود در باشگاه کودک ونوجوان امکان پذیر است.

4. حداقل امتیاز لازم برای شرکت در این جشنواره 5 امتیاز است.

5. ترکیب جوایز جشنواره بر اساس جدول زیر است:

ردیف شرح تعداد ارزش (ریال) جمع کل (ریال)
1 کمک هزینه خرید تبلت 200 5000000 1000000000
2 کمک هزینه خرید کتاب علمی- آموزشی 500 2000000 1000000000
جمع 700 2000000000
قالب دلخواه شما
bki