بانک کشاورزی

تاریخ: 20 اردیبهشت 1399

قدردانی استاندار البرز از عملکرد بانک کشاورزی در اشاعه فرهنگ نماز

عزیز اله شهبازی استاندار البرز از عملکرد بانک کشاورزی در استان البرز قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان البرز ، استاندار البرز با اهدای لوحی از مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز برای مساعی ارزشمند در زمینه ترویج و اشاعه فرهنگ انسان ساز نماز در جامعه اداری ، قدردانی کرد .