قائم مقام مدیرعامل

معاون اعتباری و عضو هیات عامل

معاون بین الملل و عضو هیات عامل

معاون سرمایه انسانی و عضو هیات عامل

معاون فناوری و عضو هیات عامل

معاون مالی و عضو هیات عامل

سرپرست معاونت پشتیبانی و عضو هیات عامل

معاون توسعه کسب و کار و عضو هیات عامل

معاون بازاریابی و هماهنگی امور شعب و عضو هیات عامل

قالب دلخواه شما