پرداخت بیش از 175 میلیارد ریال غرامت به باغداران خسارت دیده در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

در سال زراعی جاری ،بیش از 175 میلیارد ریال غرامت به باغداران خسارت دیده در استان خراسان جنوبی پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی این میزان غرامت به 21704 نفر ازباغداران خسارت دیده پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
bki