پرداخت بیش از 19 میلیارد ریال غرامت به زارعان خسارت دیده در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

در سال زراعی جاری ،بیش از 19 میلیارد ریال غرامت به زارعان خسارت دیده در استان خراسان جنوبی پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی این میزان غرامت به 2683 نفر ازکشاورزان  خسارت دیده پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
bki