پرداخت 585 ميليارد ريال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی طي سال1398 ، بیش از 585 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 700 نفر متقاضي پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
bki