پرداخت 489 میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طي سال1398 ، مبلغ 489 میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به متقاضيان پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 1423 نفر متقاضي پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
bki