پرداخت 84 میلیارد ریال تسهیلات به عشاير كوچنده توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طي سال1398 ، مبلغ 84 میلیارد ریال تسهیلات به عشاير كوچنده پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 422 نفر متقاضي پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
bki