پرداخت211 ميليارد ريال تسهیلات از محل بند الف تبصره 18 توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طي سال1398 ، مبلغ 211 میلیارد ریال تسهیلات  از محل بند الف تبصره 18 پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 350 نفر متقاضي پرداخت شد .

قالب دلخواه شما
bki