پرداخت 2/5 ميليارد ريال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال1399 ، مبلغ 2/5  میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 6 نفر متقاضي پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
bki