پرداخت 6 میلیارد ریال تسهیلات به عشاير كوچنده توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی درسه ماهه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال1399 ، مبلغ 6 میلیارد ریال تسهیلات به عشاير كوچنده پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 17 نفر متقاضي پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
bki