پرداخت 6 ميليارد ريال تسهیلات توسعه مكانيزاسيون توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی درسه ماهه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال 1399  ، مبلغ 6 میلیارد ریال تسهیلات توسعه مكانيزاسيون پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 17 نفر متقاضي پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
bki