پرداخت 2 ميليارد ريال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزايي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی درسه ماهه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال1399 ، مبلغ 2 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزايي پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 5 نفر متقاضي پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
bki