رسوب 37درصدي منابع گندم توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی درچهار ماهه اول 1399

رسوب 37درصدي منابع گندم  توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی   درچهار ماهه اول 1399

بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي طرح خريد گندم تا كنون مبلغ 249 ميليارد ريال گندم كشاورزان خريداري کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، 10هزار تن گندم از كشاورزان استان خريداري و مبلغ واريز شده به حساب گندمكاران در چهار ماهه اول سال جاري 217 ميليارد ريال بوده است.

قالب دلخواه شما
bki