پرداخت38 ميليارد ريال تسهیلات از محل بند الف تبصره 18 توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي سال تا پايان مرداد ماه 1399 ، مبلغ 38 میلیارد ریال تسهیلات از محل بند الف تبصره 18 پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 22 نفر متقاضي پرداخت شد .

قالب دلخواه شما
bki