پرداخت 91 ميليارد ريال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در شش ماهه اول سال جاري ، مبلغ 91 میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملي پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، اين ميزان تسهيلات به 226 نفر متقاضي پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
bki