پرداخت 232 ميليارد ريال تسهیلات اعتبارات سيل توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در شش ماهه اول سال جاري ، مبلغ 232 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات سيل پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 2683 نفر متقاضي پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
bki