100 درصد تحقق برنامه تعداد درگاه پرداخت اينترنتي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی درنيمه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در نيمه اول سال1399 ، 100 درصد شاخص تحقق تعداد درگاه پرداخت اينترنتي را كسب كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، بر اساس شاخص درصد تحقق تعداد درگاه پرداخت اينترنتي اين استان در جايگاه 6 كشور قرار گرفته است.

قالب دلخواه شما
bki