جذب بيش از 1200 نفرمشتري فعال همراه بانك توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبي در نيمه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در نيمه اول سال1399 ، تعداد 1242 نفر مشتري فعال جديد براي استفاده از خدمت  همراه بانك جذب کرده است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، در حال حاضر تعداد مشتريان فعال همراه بانك در استان 10623 نفر است و استان از لحاظ درصد تحقق برنامه تعهدي در جايگاه پنجم كشور قرار دارد.

قالب دلخواه شما
bki