رتبه 2 كشوري توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبي در فروش خدمت آتيه طلايي در شهريور ماه 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در نيمه اول سال 1399  با فروش خدمت آتيه طلايي به مبلغ 26 ميليارد ريال رتبه دوم كشور را كسب کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين استان از ابتداي راه اندازي خدمت آتيه طلايي با جمع آوري 84 ميليارد ريال منابع در جايگاه 5 كشور قرار گرفته است.

قالب دلخواه شما
bki