کاهش ریسک اعتباری توسط بانك كشاورزي استان البرز درمقطع پایان آذرماه سال 1399

شعب بانک کشاورزی  استان البرز  طی سه ماهه اول سال جاری عملکردی به میزان 8.71 درصد در زمینه ریسک اعتباری را نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي  استان البرز ، این میزان ریسک  اعتباری  نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد کاهش را نشان می دهد .

قالب دلخواه شما
bki