خراسان جنوبي

تحقق 108 درصدي برنامه صدور ضمانتنامه توسط بانک کشاورزی استان خراسان تا پايان آذر ماه 1399

بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی تا پايان آذر ماه سال جاري ، موفق به تحقق 108 درصدي برنامه صدور ضمانتنامه گرديد. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، شعب بانك كشاورزي استان تا پايان آذر ماه 1399 ، تعد...
بيمه بيش از 10 هزار هكتار اراضي زراعي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال زراعي 1400-1399

بيمه بيش از 10 هزار هكتار اراضي زراعي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال زراعي 1400-1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي مهر تا پايان آذر ماه ، 10711 هكتار محصولات زراعي استان را  بيمه كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، اين ميزان بيمه مربوط به 3868 نفر بيمه گذ...
بيمه بيش از 4 هزار هكتار اراضي باغي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

بيمه بيش از 4 هزار هكتار اراضي باغي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي مهر تا پايان آذر ماه ، 4173 هكتار باغات استان را بيمه كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، اين ميزان بيمه مربوط به 5259 نفر بيمه گذار مي باشد.
بيمه بيش از 6ميليون قطعه طيور توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال زراعي 1400-1399

بيمه بيش از 6ميليون قطعه طيور توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال زراعي 1400-1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی ازابتداي  مهر تا پايان آذر ماه ، تعداد 6848984 قطعه طيور بيمه كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، اين ميزان بيمه مربوط به 393 نفر بيمه گذار مي باشد.
بيمه بيش از 380 هزار راس دام توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال زراعي 1400-1399

بيمه بيش از 380 هزار راس دام توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال زراعي 1400-1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي مهر تا پايان آذر ماه ، تعداد 381 هزار و 137 راس دام سبك و سنگين بيمه كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان بيمه مربوط به تعداد 12 هزار و 9...

رشد 1200 درصدي پرداخت تسهیلات اعتبارات سيل فروردين 98 توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی تا پايان آذر ماه سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی تا پايان ماه سال جاري ، مبلغ 204 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات سيل فروردين ماه 98 پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، اين ميزان تسهيلات به 25...

پرداخت 185 ميليارد ريال تسهیلات از محل بند الف تبصره 18 توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی تا پايان آذر ماه سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی تا پايان آذر ماه سال جاري ، مبلغ 185 میلیارد ریال تسهیلات  از محل بند الف تبصره 18 پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 111 ...

پرداخت 8 هزار ميليارد ريال تسهیلات توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتداي سال تا پايان آذر ماه سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي سال تا پايان آذر ماه سال جاري ، مبلغ 8 هزار و 94 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، اين ميزان تسهيلات به 20491 نفر م...

رشد 218 درصدي پرداخت تسهیلات در قالب كمكهاي فني و اعتباري توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتداي سال جاري تا پايان آذر ماه سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي سال تا پايان آذر ماه سال جاري ، مبلغ 62 میلیارد ریال تسهیلات كمك هاي فني و اعتباري پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به...

رشد 23 درصدي پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی تا پايان آذر ماه سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی تا پايان آذر ماه سال جاري ، مبلغ 540 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، اين ميزان تسهيلات به 1062 نفر متقاضي...

رشد 343 درصدي در مبلغ پرداختي تسهیلات توسعه مكانيزاسيون توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی تا پايان آذر ماه سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی تا پايان آذر ماه سال جاري ،مبلغ 421 میلیارد ریال تسهیلات توسعه مكانيزاسيون پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، اين ميزان تسهيلات به 571 نفر متقاضي پ...

رشد 116 درصدي پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزايي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتداي سال جاري تا پايان آذر ماه

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي سال تا پايان آذر ماه 1399 ، مبلغ 116 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزايي پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 37...

پرداخت 17 میلیارد ریال تسهیلات به عشاير كوچنده توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی تا پايان آذر ماه سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی تا پايان آذر ماه سال جاري ، مبلغ 17 میلیارد ریال تسهیلات به عشاير كوچنده پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، اين ميزان تسهيلات به 90 نفر متقاضي پردا...

پرداخت 103 ميليارد ريال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی تا پايان آذر ماه سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی تا پايان آذر ماه سال جاري ، مبلغ 103 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، اين ميزان تسهيلات به 22...

پرداخت 289 میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی تاپايان آذر ماه سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی تا پايان آذر ماه سال جاري ، مبلغ 289 میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به متقاضيان پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، اين ميزان تسهيلات ب...
رونمايي از كشاورز كارت توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

رونمايي از كشاورز كارت توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

 با عنايت به معرفي طرح كشاورز كارت براي حمايت كشاورزان در توليد غلات، مديريت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی با همكاري سازمان جهاد كشاورزي و شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان ،اقدام به رونمايي از كشاورز كارت كرد. به گزار...
اهداي 5 دستگاه تبلت توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی به موسسه هاي آموزشي

اهداي 5 دستگاه تبلت توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی به موسسه هاي آموزشي

مديريت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي خود اقدام به اهداي 5 دستگاه تبلت كرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی با توجه به شرايط خاص كشور در شيوع بيماري كرونا و ن...
گزارش ویژه : بانک کشاورزی، حامی تولید و کارآفرینان / حمایت 500 میلیاردی بانک کشاورزی از راه اندازی مجتمع کلان تولید خوراک دام،طیور و آبزیان در استان خراسان جنوبی

گزارش ویژه : بانک کشاورزی، حامی تولید و کارآفرینان / حمایت 500 میلیاردی بانک کشاورزی از راه اندازی مجتمع کلان تولید خوراک دام،طیور و آبزیان در استان خراسان جنوبی

در40کیلومتری  مرکز استان خراسان جنوبی  و در حومه شهرستان سربیشه ، یکی از بزرگترین مجتمع های  تولید خوراک دام،طیور و آبزیان شرق کشور قرار دارد که با حمایت و مشارکت 500 میلیارد ریالی بانک کشاورزی راه اندازی شده و با ا...
باشگاه مشتریان بانک کشاورزی برگزار می کند: «جشنواره یاقوت سرخ کویر » ویژه باغداران زرشک

باشگاه مشتریان بانک کشاورزی برگزار می کند: «جشنواره یاقوت سرخ کویر » ویژه باغداران زرشک

باشگاه مشتریان بانک کشاورزی با هماهنگی مدیریت شعب این بانک در استان خراسان جنوبی، «جشنواره یاقوت سرخ کویر» را با هدف قدردانی از تولیدکنندگان محصول استراتژیک زرشک برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین ...

رتبه 2 كشوري توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبي در فروش خدمت آتيه طلايي در شهريور ماه 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در نيمه اول سال 1399  با فروش خدمت آتيه طلايي به مبلغ 26 ميليارد ريال رتبه دوم كشور را كسب کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين استان از ابتداي راه ان...
صفحه 1 از 16ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما
bki