اصفهان

قرار گرفتن استان اصفهان در گروه عملکرد عالی

قرار گرفتن استان اصفهان در گروه عملکرد عالی

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در محورهای مدیریت اعتبارات و عملیات ارزی در گروه عملکرد عالی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک در استان اصفهان، بر اساس ارزیابی عملکرد ماهانه مدیریت های بانک کشاورزی که توسط اد...
رشد قابل توجه عملکرد بانک کشاورزی استان اصفهان در شاخص خدمات بانکداری الکترونیک

رشد قابل توجه عملکرد بانک کشاورزی استان اصفهان در شاخص خدمات بانکداری الکترونیک

بر اساس ارزیابی عملکرد پایان اسفند ماه، جایگاه مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان در شاخص خدمات بانکداری الکترونیک 9 رتبه ارتقاء یافت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان، عملکرد این مدیریت در شاخص...
قرار گرفتن 2 شعبه اصلی بانک کشاورزی استان اصفهان در گروه شعب دارای عملکرد عالی

قرار گرفتن 2 شعبه اصلی بانک کشاورزی استان اصفهان در گروه شعب دارای عملکرد عالی

شعب بانک کشاورزی شهرستانهای شهرضا و نائین استان اصفهان در ارزیابی عملکرد پایان اسفند ماه 1400 در گروه شعب دارای عملکرد عالی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان  در ارزیابی پایان اسفند ماه...
پرداخت بیش از 8600 میلیارد ريال تسهیلات سرمایه در گردش محصولات زراعی توسط بانک کشاورزی در استان اصفهان

پرداخت بیش از 8600 میلیارد ريال تسهیلات سرمایه در گردش محصولات زراعی توسط بانک کشاورزی در استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان  در سال 1400 مبلغ بیش از 8600 میلیارد ريال تسهیلات سرمایه در گردش محصولات زراعی به متقاضیان زیر بخش های کشاورزی پرداخت کردند   به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی در استان اصفهان...
پرداخت بالغ بر 1499 میلیارد ريال تسهیلات بنگاههای زود بازده توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

پرداخت بالغ بر 1499 میلیارد ريال تسهیلات بنگاههای زود بازده توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان در سال 1400 بیش از1499میلیارد ريال تسهیلات بنگاههای زود بازده به متقاضیان  زیر بخش های کشاورزی و دامداری پرداخت کردند.   به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی در استان اصفهان شعب ب...
پرداخت بالغ بر 1000 میلیارد ريال تسهیلات ماده (52) قانون الحاق صندوق توسعه ملی 1400 توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

پرداخت بالغ بر 1000 میلیارد ريال تسهیلات ماده (52) قانون الحاق صندوق توسعه ملی 1400 توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان در سال 1400 بیش از 1000 میلیارد ريال تسهیلات ماده (52) قانون الحاق صندوق توسعه ملی 1400 به متقاضیان پرداخت کردند.   به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی در استان اصفهان شعب بانک ک...
پرداخت بالغ بر 949 میلیارد ريال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

پرداخت بالغ بر 949 میلیارد ريال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان در سال 1400 بالغ بر 949 میلیارد ريال تسهیلات مکانیزاسیون به متقاضیان زیر بخش های کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان، شعب بانک کشاورزی  استان ...
پرداخت 58 میلیارد ريال تسهیلات پروار بندی دام عشایر از محل صندوق توسعه ملی 1400 توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

پرداخت 58 میلیارد ريال تسهیلات پروار بندی دام عشایر از محل صندوق توسعه ملی 1400 توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان در سال 1400 مبلغ 58 میلیارد ريال تسهیلات پروار بندی دام عشایر از محل صندوق توسعه ملی 1400 به متقاضیان زیر بخش های دامپروری پرداخت کردند.   شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان در سال 1400 مب...
عبور منابع مردمی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان از مرز 135000 میلیارد ريال

عبور منابع مردمی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان از مرز 135000 میلیارد ريال

مانده سپرده های مردمی مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان اصفهان افزایش چشمگیری داشت.   به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان، با همت وتلاش کارکنان شعب و ستاد مدیریت این بانک در استان اصفهان...
پرداخت 981 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

پرداخت 981 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان طی سال 1400 مبلغ بیش از 981 میلیارد ريال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان این میزان تسهیلات به 1125 نفر متقاضی پرد...
پرداخت بیش از 52 هزار میلیارد ريال تسهیلات توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

پرداخت بیش از 52 هزار میلیارد ريال تسهیلات توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان طی سال 1400 مبلغ بالغ بر 52000 میلیارد ريال تسهیلات به متقاضیان در بخشهای مختلف پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان این میزان تسهیلات به 63378 نفر متق...
حدود 895 میلیارد ريال سود و جرایم بدهکاران بخش کشاورزی بخشوده شد

حدود 895 میلیارد ريال سود و جرایم بدهکاران بخش کشاورزی بخشوده شد

بانک کشاورزی استان اصفهان در راستای رسالت اجتماعی خود و حمایت از بخش کشاورزی در اجرای بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه بیش از 4334 میلیارد ريال از تسهیلات کشاورزان که دچار خسارت خشکسالی شده اند را تعیین تکلیف کرد. در اجرای ...
پرداخت 951 میلیارد و 850 میلیون ريال تسهیلات قرض الحسنه (کمیته امداد- بهزیستی- استانداری- اشتغالزایی) توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

پرداخت 951 میلیارد و 850 میلیون ريال تسهیلات قرض الحسنه (کمیته امداد- بهزیستی- استانداری- اشتغالزایی) توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان طی یازده ماهه سال جاری بالغ بر951  میلیارد ريال تسهیلات قرض الحسنه (کمیته امداد- بهزیستی- استانداری- اشتغالزایی)  به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی...
پرداخت 150 میلیارد ريال تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

پرداخت 150 میلیارد ريال تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان طی یازده ماهه سال جاری مبلغ 150 میلیارد ريال تسهیلات قرض الحسنه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان این میزان تسهی...
پرداخت 961 میلیارد ريال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج  توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

پرداخت 961 میلیارد ريال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان طی یازده ماهه سال جاری بالغ بر 961 میلیارد ريال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج  به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان این میزان تسهیلات به 1102 ن...
پرداخت 8000 میلیارد ريال تسهیلات سرمایه در گردش محصولات زراعی توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

پرداخت 8000 میلیارد ريال تسهیلات سرمایه در گردش محصولات زراعی توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

9768 نفر در استان اصفهان از تسهیلات سرمایه در گردش بانک کشاورزی بهره مند شدند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان، تا پایان بهمن ماه سال جاری، مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان موفق به پرداخت ب...
پرداخت 882 میلیارد ريال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

پرداخت 882 میلیارد ريال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان طی یازده ماهه سال جاری مبلغ 882 میلیارد ريال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان این میزان تسهیلات به 618...
پرداخت 27 میلیارد ريال تسهیلات کمک های فنی اعتباری توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

پرداخت 27 میلیارد ريال تسهیلات کمک های فنی اعتباری توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان طی یازده ماهه سال جاری مبلغ 27 میلیارد ريال تسهیلات کمک های فنی اعتباری به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان این میزان تسهیلات به 31 نفر مت...
پرداخت 1000 میلیارد ريال تسهیلات بنگاه های زود بازده توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

پرداخت 1000 میلیارد ريال تسهیلات بنگاه های زود بازده توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان طی یازده ماهه سال جاری بالغ بر 1000 میلیارد ريال تسهیلات بنگاههای زود بازده  به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان این میزان تسهیلات به 141 ...
پرداخت 61 میلیارد ريال تسهیلات صندوق توسعه ملی 1400 (ایثارگران) توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

پرداخت 61 میلیارد ريال تسهیلات صندوق توسعه ملی 1400 (ایثارگران) توسط بانک کشاورزی استان اصفهان

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان طی یازده ماهه سال جاری مبلغ 61 میلیارد ريال تسهیلات صندوق توسعه ملی 1400  (ایثارگران) به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان این میزان تسهیلا...
صفحه 1 از 32ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما