بوشهر

بانک کشاورزی استان بوشهر رتبه اول کشوری عملیات ارزی را کسب کرد

مدیریت بانک کشاورزی استان بوشهر رتبه اول کشوری عملیات ارزی را در اسفند ماه  1400 کسب کرد . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان بوشهر ، بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد ماهانه مدیریت ها در پایان اسفند ماه 1400...

بانک کشاورزی استان بوشهر رتبه دوم کشوری مدیریت مالی را کسب کرد

مدیریت بانک کشاورزی استان بوشهر رتبه دوم کشوری مدیریت مالی  را در اسفند ماه  1400 کسب کرد . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان بوشهر ، بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد ماهانه مدیریت ها در پایان اسفند &n...

بانک کشاورزی استان بوشهر رتبه اول کشوری نتایج ارزیابی عملکرد ماهانه مدیریت ها را کسب کرد

مدیریت بانک کشاورزی استان بوشهر رتبه اول کشوری نتایج ارزیابی عملکرد ماهانه مدیریت ها را در اسفند ماه  1400 کسب کرد . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان بوشهر ، بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد ماهانه مدیریت ...

بانک کشاورزی استان بوشهر رتبه اول کشوری وصول مطالبات را کسب کرد

مدیریت بانک کشاورزی استان بوشهر رتبه اول کشوری وصول مطالبات  را  در اسفند ماه  1400 کسب کرد . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان بوشهر ، بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد ماهانه مدیریت ها  در پ...

افزایش 33 درصدی پرداخت تسهیلات در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در سال  1400 در مجموع 10677 میلیارد ریال تسهیلات در زیر بخش های مختلف پرداخت کردند که نسبت به سال 1399 افزایشی 33 درصدی داشته است . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این...

پرداخت 10677 میلیارد ریال تسهیلات در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در سال  1400 در مجموع 10677 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 9590 فقره پرداخت شده است.

پرداخت 1154 میلیارد ریال تسهیلات بازرگانی کشاورزی در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در سال  1400 در مجموع 1154 میلیارد ریال تسهیلات بازرگانی کشاورزی پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 989 نفر متقاضی پرداخت شده اس...

پرداخت بیش از 316 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در سال  1400 در مجموع 316 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 149 فقره و برای خرید ماشین...

پرداخت بیش از 844 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در سال  1400 در مجموع 844 میلیارد و 750 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه  پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 1446 نفر متقاضی ...

پرداخت 354 میلیارد ریال تسهیلات مرغداری در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در سال 1400 در مجموع 354 میلیارد ریال تسهیلات مرغداری پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 92 فقره  پرداخت شده است .

پرداخت 1757 میلیارد ریال تسهیلات صنایع مرتبط با کشاورزی در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در سال 1400 در مجموع 1757  میلیارد ریال تسهیلات صنایع مرتبط با کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 507 نفر متقاضی پرداخت ش...

پرداخت 350 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در سال  1400 در مجموع 350 میلیارد و 150 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی بند "ب" تبصره 16 پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان ...

پرداخت 450 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در سال  1400 در مجموع 450 میلیارد و 100 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 516 نفر مت...

تحقق 139 درصدی برنامه صدور ضمانتنامه توسط شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

بانک کشاورزی استان بوشهر در سال1400 ، 139 درصد از برنامه تعهدی خود در صدور ضمانتنامه را محقق ساخت . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،در راستای افزایش درآمدهای غیر مشاع ،شعب بانک کشاورزی استان بوشهر تا پ...

بخشودگی و امهال بیش از 664 میلیارد ریال سود، جرائم و اصل تسهیلات در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

بانک کشاورزی استان بوشهر در سال 1400 ، در اجرای بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه کشور ، بیش از 664 میلیارد ریال سود، جرائم و اصل تسهیلات کشاورزان خسارت دیده را مورد بخشودگی و امهال قرار داد . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب...

پرداخت 1926 میلیارد ریال تسهیلات شیلاتی در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در سال  1400 در مجموع 1926 میلیارد ریال تسهیلات شیلاتی پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 553 نفر متقاضی پرداخت شده است .

پرداخت 1331 میلیارد ریال تسهیلات زراعت در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در سال 1400 در مجموع 1331  میلیارد ریال تسهیلات زراعت پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 1569 نفر متقاضی پرداخت شده است .

پرداخت 1156 میلیارد ریال تسهیلات دامداری در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در سال  1400 در مجموع 1156 میلیارد ریال تسهیلات دامداری  پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 2025 نفر متقاضی پرداخت شده است ...

پرداخت 524 میلیارد ریال تسهیلات باغداری در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در سال 1400 در مجموع 524  میلیارد ریال تسهیلات باغداری  پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 682 نفر متقاضی پرداخت شده است . ...

بانک کشاورزی استان بوشهر در محور مدیریت مالی در طیف عملکردی عالی قرار گرفت

مدیریت بانک کشاورزی استان بوشهر در محور مدیریت مالی در طیف عملکردی عالی قرار گرفت . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان بوشهر ، بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد ماهانه مدیریت ها  در پایان بهمن  ماه 1400 ...
صفحه 1 از 44ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما