استان تهران

پوشش بیمه ای 50,782 رأس دام صنعتی توسط صندوق بیمه کشاورزی استان تهران

از ابتدای سال زراعی جاری تا هفتم خرداد 1401 ، 50,782 رأس دام صنعتی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان تهران قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران ، طی این مدت استان تهران با بیمه نمودن 50,782 رأس دا...

پوشش بیمه ای 19,775 هکتار از مزارع استان تهران

از ابتدای سال زراعی جاری تا هفتم خرداد 1401 ، 19,775 هکتار از مزارع استان تهران تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی مدیریت استان تهران ، طی این مدت 1,744 نفر از کشاورزان استان...

پوشش بیمه ای 118,186 راس دام سبک روستائی و عشایری توسط صندوق بیمه کشاورزی استان تهران

از ابتدای سال زراعی 1401-1400 تا هفتم خرداد ماه 1401 تعداد 118,186 راس دام سبک روستائی و عشایری در بانک کشاورزی استان تهران تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران ، طی این مدت، ...

پوشش بیمه ای 6,845 راس دام سبک پرتولید توسط صندوق بیمه کشاورزی استان تهران

از ابتدای سال زراعی 1401-1400 تا هفتم خرداد ماه 1401 تعداد 6,845 راس دام سبک پرتولید در بانک کشاورزی استان تهران تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران ، طی این مدت، 22 بیمه گذا...

بیمه 5,119 فروند کندوی زنبور عسل توسط صندوق بیمه کشاورزی استان تهران

تعداد 5,119 فروند کندوی زنبور عسل در استان تهران تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران ،از ابتدای سال زراعی 1401-1400 تا 7 خرداد 1401 تعداد 38 بیمه گذار 5,119 فروند ...

پوشش بیمه ای 7,392 راس گاو بومی و آمیخته و پرواری توسط صندوق بیمه کشاورزی استان تهران

تعداد 7,392 راس گاو بومی و آمیخته و پرواری در استان تهران تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران ،از ابتدای سال زراعی 1401-1400 تا پایان هفتم خرداد 1401 تعداد 126 بیم...

پوشش بیمه ای 50,782 راس دام صنعتی توسط صندوق بیمه کشاورزی استان تهران

تعداد 50,782 راس دام صنعتی در استان تهران تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران ،از ابتدای سال زراعی 1401-1400 تا پایان هفتم خرداد 1401 تعداد 52 بیمه گذار، 50,782 را...
قدردانی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از عملکرد مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران

قدردانی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از عملکرد مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از عملکرد مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران ، سعید پازوکی ، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با ارسال لوح سپاس ،...
قدردانی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از عملکرد معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان تهران

قدردانی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از عملکرد معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان تهران

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از عملکرد معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان تهران قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران ، سعید پازوکی ، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با ارسال ل...

پوشش بیمه ای 10,972 هکتار از مزارع گندم آبی استان تهران

از ابتدای سال زراعی جاری تا 21 اسفند 1400 ، استان تهران با بیمه نمودن 10,972 هکتار از مزارع گندم آبی در رتبه هشتم کشوری از نظر سطح بیمه قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی مدیریت استان تهران ، طی این مدت 1088 ...

کسب رتبه دوم کشوری با پوشش بیمه ای 35,993 رأس دام صنعتی توسط مدیریت استان تهران

از ابتدای سال زراعی جاری تا 21 اسفند 1400 ، استان تهران با بیمه نمودن 35,993 رأس دام صنعتی در رتبه دوم کشوری از نظر سطح بیمه قرار دارد . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران ، طی این مدت 35,993 رأس دام صنعتی ت...

پوشش بیمه ای 7,719 هکتار از مزارع جو آبی استان تهران

از ابتدای سال زراعی جاری تا 21 اسفند 1400 ، استان تهران با بیمه نمودن 7,719 هکتار از مزارع جو در رتبه دوم کشوری از نظر سطح بیمه قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی مدیریت استان تهران ، طی این مدت 519 نفر از کش...

پوشش بیمه ای 6,527 راس دام سبک پرتولید توسط صندوق بیمه کشاورزی استان تهران

از ابتدای سال زراعی 1401-1400 تا 21 اسفند ماه 1400 تعداد 6,527 راس دام سبک پرتولید در بانک کشاورزی استان تهران تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران ، طی این مدت، 16 بیمه گذار ...

پوشش بیمه ای 19,668 هکتار از مزارع استان تهران

از ابتدای سال زراعی جاری تا 21 اسفند 1400 ، 19,668 هکتار از مزارع استان تهران تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی مدیریت استان تهران ، طی این مدت 1,717 نفر از کشاورزان استان ت...

پوشش بیمه ای 94,071 راس دام سبک روستائی و عشایری توسط صندوق بیمه کشاورزی استان تهران

از ابتدای سال زراعی 1401-1400 تا 21 اسفند ماه 1400 تعداد 94,071 راس دام سبک روستائی و عشایری در بانک کشاورزی استان تهران تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران ، طی این مدت، 461...

پوشش بیمه ای 5,813 راس گاو بومی و آمیخته و پرواری توسط صندوق بیمه کشاورزی استان تهران

تعداد 5,813 راس گاو بومی و آمیخته و پرواری در استان تهران تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران ،از ابتدای سال زراعی 1401-1400 تا پایان 21 اسفند 1400 تعداد 109 بیمه ...

پوشش بیمه ای 4,422 هکتار از باغات استان تهران

از ابتدای سال زراعی جاری تا 21 اسفند ماه سال جاری، 4,422 هکتار از باغات استان تهران تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی مدیریت استان تهران ، طی این مدت 1,597 نفر از بیمه گذارا...

پوشش بیمه ای 35,993 راس دام صنعتی توسط صندوق بیمه کشاورزی استان تهران

تعداد 35,993 راس دام صنعتی در استان تهران تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران ،از ابتدای سال زراعی 1401-1400 تا پایان 21 اسفند 1400 تعداد 36 بیمه گذار، 35,993 راس ...

بیمه 5,084 فروند کندوی زنبور عسل توسط صندوق بیمه کشاورزی استان تهران

تعداد 5,084 فروند کندوی زنبور عسل در استان تهران تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران ،از ابتدای سال زراعی 1401-1400 تا 21 اسفند 1400 تعداد 36 بیمه گذار 5,084 فروند...

پرداخت بیش از 412 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی توسط شعب بانک کشاورزی مدیریت استان تهران

شعب بانک کشاورزی در مدیریت استان تهران از ابتدای سال جاری تا روز 20 اسفند 1400 بیش از 412 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در مدیریت استان تهران ، این...
صفحه 1 از 20ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما